Náš program a metody

 

    Pedagogové ve školce Dráček a Dětské skupině Lvíčatase zaměřují na rozvoj dětí jak v oblasti výchovy tak v oblasti vzdělávání s využitím osvědčených metod:

1. Tvořivě humanistická výchova       

Vychází ze zásady, že pozitivní vztah k sobě, k druhým a životu lze vybudovat. Je však třeba začít co nejdříve, vlastně od prvního dne narození dítěte. Pozitivní vztah k sobě a k druhým tvoří základ zrání osobnosti. Humanistické stanovisko zdůrazňuje, že každému dítěti je třeba důvěřovat. 

2. Hra 

Hry dělíme na didaktické, výchovné a tvořivé. Pedagog velmi pečlivě promýšlí, na kterou psychickou funkci hra působí, kterou funkci dominantně rozvíjí, jde-li například o působení na psychomotorické funkce dítěte, na jeho vědomosti, na city či na vnitřní disciplínu, nebo je-li hra více zaměřena na zapojení dítěte do skupiny, tedy na jeho socializaci.

3. Učení

Prvotním cílem pedagoga v procesu učení je rozvíjet motivaci k poznávání a také ke zdokonalování mimopoznávacích funkcí. Je třeba se v praxi zaměřit na to, aby se dítě naučilo metodě, jak se učit a jak objevovat nová řešení problémů. Učení pro učení nemá v dnešní době smysl. Nemotivované memorování nových slov nebo pamatování si čísel nemá takový efekt v učení, jako když například položíme otázku typu „Kolik slov se naučíš za deset minut? Kolik o přestávce? Naučíš se jich víc než kamarád? O kolik? Jak to zjistíme?“. Kladením takovýchto otázek rozvíjíme přirozenou soutěživost, aspirace, socializaci, komunikaci, spolupráci a sebevědomí dětí.

4. Kultivace uměním

Při využití umění dodržujeme následující zásady a využíváme všech možností, které nám naše kultura, příroda a společnost nabízí: zahrnujeme do výchovného procesu co nejvíce oblastí umění, poskytujeme dětem možnost zážitku z výtvarné výstavy, opery, návštěvy divadla, baletu, pantomimy, koncertu či četby, umožňujeme jim být ve všech oblastech aktivní.

5. Práce

K samotné práci přivede pedagog či rodič děti tím, že všichni budou vycházet z toho, co chtějí dělat děti. Pedagog jim předkládá co nejvíce možností, z nichž si děti samy vybírají a navrhují pracovní postupy. Vyžaduje to od nich variantní uvažování a samostatnou činnost. Pracovní činnost má mít smysl, děti musí vědět, že to není jen činnost pro činnost, ale že je to práce s objektivním významem. Děti by měly mít možnost vymýšlet co nejvíce nejrozmanitějších postupů řešení a způsobů, jak mohou co nejlépe dosáhnout cíle (ergoterapie).

6. Tvořivost – kreativita 

Tvořivost je v dnešním světě jednou z nejdůležitějších schopností pro lepší prosazení v životě. Konkrétní fakta a postupy se často mění rychleji, než stihneme naučené vědomosti uplatnit. Kreativní myšlení vytváří základnu pro obratné přizpůsobení se novým podmínkám a zároveň umožňuje rozmanité a zábavné trávení volného času. Malé děti bývají mimořádně nápadité a tuto dovednost je třeba podporovat také během všech činností v mateřské škole i mimo ni – v rodině a všude tam, kde děti tráví svůj volný čas.

Zásady pro podporu tvořivosti: Nehodnotit, Dobrovolnost, Bezpečí, Humor, Potěšení , Pochvala, Hra

7. Edukativně stimulační skupinky

Edukace = rozvíjení osobnosti, Stimulace = povzbuzování organismu k vyššímu výkonu

8. Psychomotorika 

Termínem psychomotorika obecně rozumíme výchovu pohybem. Už z tohoto označení je zřejmé, že se nejedná pouze o cvičení za účelem zlepšení obratnosti, posílení fyzické zdatnosti nebo aktivního odpočinku, ale že jde o cvičení, které napomáhá také rozvoji psychických funkcí.

9. Respektovat a být respektován

Prioritní je rovnocenný partnerský přístup ve výchově založený na principu respektu. Být přijímán, být respektován, mít dobrou sebeúctu patří mezi základní lidské potřeby. Platí o nich, že pokud nejsou v dětství dostatečně uspokojovány, dochází k poruchám vývoje osobnosti. Sebeúcta se dá označit za „imunitní systém osobnosti“. Dítě, které má vysokou sebeúctu, bude daleko lépe odolávat tomu, co souhrnně nazýváme sociálně patologické jevy.

10. Program Step by step – Začít spolu 

Den začíná povídáním v kruhu – komunitní kruh (na koberci), ve kterém si děti vzájemně sdělí své nové zážitky či pocity a seznámí se s plány na nový den. Práce v centrech aktivity (asi 45 – 90 min.) Aktivity ve školce i v DS ve všech centrech se vztahují vždy po určitou dobu (např. týden) k jednomu tématu a je vybíráno tak, aby se naplňovaly požadavky školního vzdělávacího programu. Každé dítě si vybírá do kterého centra který den půjde, ale během týdne musí vystřídat všechna centra. V každém centru děti plní zadané úkoly – některé samostatně, jiné skupinově, svým tempem i vlastním způsobem. Učitelé rozvíjí dětskou tvořivost tím, že nabízejí úkoly s mnoha řešeními. Pokud jsou některé děti dříve hotovy, mohou plnit náročnější dobrovolné úkoly navíc, pomáhat ostatním nebo si najít libovolnou jinou činnost (např. čtení)

11. Hejného metoda matematiky

Nově zavádíme výuku matematiky Hejného metodou viz https://www.h-mat.cz/.  Hejného metoda je založena na respektování 12 základních principů, které geniálně skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů. 

  12. Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney

        Každé dítě má právo prožít úžasné životní hodnoty jako je svoboda, upřímnost a láska po celou dobu dospívání. Každé dítě má být právo šťastné. Každé          dítě má právo být seznámeno s duchovní částí své přirozenosti, která přesahuje překážky náboženských a společenských kriterií. Každé dítě má právo být         vychováváno v duchu lásky, péče a tolerance. Každé dítě má právo být připravováno k tomu, aby mohlo přispět k utváření světa.